Πρόγραμμα Εκπαίδευσης

Making Space 365

Πρόγραμμα Εκπαίδευσης

Making Space 365

Making Space 365 Creative Skills & Entrepreneurship Youth Training Curriculum

Η κοινοπραξία Making Space 365 παρείχε μια σύνοψη αρθρωτών, ενεργών και αυτοκατευθυνόμενων πόρων μάθησης για να υποστηρίξει τους αρχηγούς ομάδων νέων και τους εκπαιδευτές να αναπτύξουν τις επιχειρηματικές και δημιουργικές δεξιότητες των νέων στις κοινότητες όπου βρίσκονται οι εταίροι. Οι εταίροι ανέπτυξαν εξατομικευμένους, ενσωματωμένους πόρους μάθησης που είναι ελκυστικοί και που υποστηρίζουν την ομάδα-στόχο να αναπτύξει δεξιότητες που ενισχύουν τη δια βίου μάθηση, την προσωπική ολοκλήρωση, τη συμμετοχή στα κοινά και την κοινωνική συνοχή. Οι συνεργάτες συνέλεξαν αυτούς τους πόρους σε μια εργαλειοθήκη για εκπαιδευτές στον τομέα της νεολαίας, πλήρη με αξεσουάρ, όπως πρόσθετους αυτοκατευθυνόμενους πόρους μάθησης και σημειώσεις καθοδήγησης.
Το πρόγραμμα αναπτύσσεται ως μια σειρά 12 ενοτήτων – 6 εστιασμένων στην επιχειρηματικότητα και 6 εστιασμένων στη δημιουργικότητα, με υποστηρικτικό υλικό και αυτοκατευθυνόμενους πόρους μάθησης σε προσβάσιμη γλώσσα και με τη χρήση πολυμέσων.

Πίνακας αναφοράς γνώσεων, δεξιοτήτων και συμπεριφορών (EN)