Πλαίσιο για

Κοινωνική

Πολιτική

Κοινοτική Εκπαίδευση και Ενασχόληση

Making Space 365 Πλαίσιο για Κοινωνική, Πολιτική & Κοινοτική Εκπαίδευση και Ενασχόληση

Το Making Space 365 Πλαίσιο για Κοινωνική, Πολιτική & Κοινοτική Εκπαίδευση και Ενασχόληση απευθύνεται σε αρχηγούς ομάδων νέων, οργανώσεις νεολαίας και κοινότητας και τοπικούς ενδιαφερόμενους φορείς και προσφέρει μια μεθοδολογία για την υλοποίηση δραστηριοτήτων Εκπαίδευσης Επιχειρηματικότητας Πολιτιστικών και Δημιουργικών Τεχνών για νέους. Το πλαίσιο εξετάζει τις προκλήσεις στον τομέα της κοινωνικής, της αστικής εκπαίδευσης και της κοινοτικής εκπαίδευσης και εμπλοκής, καθώς και τις ανάγκες των νέων που αποτελούν την ομάδα-στόχο.
Στόχος του είναι να βοηθήσει τους αρχηγούς ομάδων νέων και τους εκπαιδευτικούς της κοινότητας να εντοπίσουν υπάρχοντα μοντέλα βέλτιστων πρακτικών για την ανάπτυξη των πολιτιστικών και δημιουργικών τεχνών και των επιχειρηματικών δεξιοτήτων των νέων στο πλαίσιο της κοινωνικής και κοινοτικής συμμετοχής, να εντοπίσει εργαλεία αξιολόγησης και να προσφέρει πρακτικές κατάρτισης, κατάλληλες για τα χαρακτηριστικά της εκάστοτε κοινότητας. Το πλαίσιο υποστηρίζει και συμπληρώνει τις υπάρχουσες γνώσεις και δραστηριότητες των οργανισμών νεολαίας και της κοινότητας με πρόσθετες νέες προσεγγίσεις και μέτρα για επιτυχημένη κοινωνική, αστική και κοινοτική εκπαίδευση. Είναι επίσης χρήσιμο για τον καθορισμό νέων σημείων αναφοράς για την κοινωνική και αστική συμμετοχή, σύμφωνα με τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές.

ΜΕΡΟΣ 1. Ανάλυση αναγκών, Θεωρητική Ανασκόπηση, Βέλτιστες Πρακτικές, Οικοσύστημα για το Making Space 365.

ΜΕΡΟΣ 2. Αποτελέσματα της έρευνας αξιολόγησης αναγκών. (EN)